top of page

İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?


İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?

Merhaba değerli İşyeri Hekimi adaylarımız. Bugün sizlerle sıkça karşılaştığımız bir soru olan "İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?" ya da başka bir ifadeyle "Kimler İşyeri Hekimliği Sertifikası alabilir?" konusunu ele alacağız.

 


İşyeri Hekimi Nedir?


İşyeri Hekimi; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimdir. Yaşadığımız yüzyılda çalışma hayatındaki değişikliklere paralel olarak işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması için bazı kanun ve kurallar ortaya çıkarılmıştır. Özellikle sanayinin gelişmesiyle yaşanan iş kazalarındaki artış iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı uygulamaların geliştirilmesine ve çıkarılmasına sebep olmuştur. Söz konusu uygulamalardan biri de işyeri hekimliğidir.


Ülkemizde işyeri hekimliği yeni bir meslek dalı değildir. Ancak son gelişmelere paralel olarak yapılan yeni düzenlemelerle işyeri hekimlerinin kurum ve işletmelerdeki etkisi daha da arttırılmıştır. Eskiden 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde hekim bulundurmak zorunlu halde iken yeni kanun ve yönetmeliklere göre 50'den daha az çalışanı olan birçok işyeri de artık işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.


İşyeri hekimliği kavramı, mevzuatımıza ilk olarak 1930 yılında, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 180. maddesi ile girmiştir. Bu maddeye göre, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş yerleri, işçilerin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya daha fazla tabibin sıhhi kontrol temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. Düzenlemenin yapıldığı dönemde sosyal güvenlik sisteminin bulunmaması, işverenlere, işçilerin hem sağlık durumlarının kontrol edilmesi, hem de hastaların tedavi zorunluluğunun yüklenmesine neden olmuştur.


İşyeri hekimliği, çalışma dünyasının önemli mesleklerinden biri olarak alanında uzman kişilerce yürütülmesi gereken bir branş olarak önemini korumaktadır. Çalışanların sağlığını korumak ve düzenlemek, hekimliğin ana konusuna uyan halk sağlığı alanına oldukça yakın olduğu için, hizmetlerin ilerletilmesinde herhangi bir zorluk yaşanmamaktadır. Ancak sorumlu olunan işyerlerinin sayısının artması, tehlike sınıfının yükselmesi ve risk faktörlerinin fazlalaşması gibi durumlar, doğal olarak mesleğin gerektirdiği yoğunluğu da beraberinde getirmektedir.


Şimdi "İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?" sorusunu yanıtlayalım.


İşyeri Hekimliği Belgesi Kimlere Verilir?


İşyeri Hekimliği Belgesi (İşyeri Hekimliği Sertifikası) :

  • İşyeri Hekimliği Sınavına girerek başarılı olan hekimlere,

  • Hekimlik belgesi bulunan iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına,

  • Hekim İş müfettişlerine (alanında sekiz yıl teftiş yapan),

  • İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile bağlı olan birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl süre ile fiilen çalışmış olan hekimlere verilmektedir.


İşyeri hekimliği belgesi alan adaylar işyerine başlamaları için gerekli olan diğer başvuruları tamamlamalarıyla birlikte işyeri hekimi olarak çalışabilmektedirler. İşyeri hekimlerinin görev yaptıkları işyerlerinde iş güvenliğinin ve sağlığının ideal şekilde sağlanması adına kritik görevleri bulunmaktadır. İşyeri hekimleri kendi görevlerini icra ederken hem işverenlerle hem çalışanlarla hem de OSGB firmalarının görevlendirdiği isg uzmanları ile planlı olarak çalışırlar.


İşyeri Hekimliği Sınavı, Bakanlığın görevlendirmesi ile yılda iki kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimini tamamlayan katılımcıların işyeri hekimliği sınavlarına girerek belirlenen seviyede başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarısız olanlar tekrar kurs almadan sonraki sınavlara girebilmektedirler. Başarılı olanlara ise Bakanlık tarafından işyeri hekimliği sertifikası verilmektedir. İşyeri sertifikası alan hekimler bu sertifika ile göreve başlayabilirler.


İşyeri Hekimliği Eğitimi Veren Yerler


İşyeri hekimliği eğitimi veren yerler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa bağlı kurulmuş şirketler verebilmektedirler. Gerçek kişiler bu eğitimleri veremezler.


Eğitim sonunda sınavlar ÖSYM tarafından yılda 2 defa düzenlenmektedir. Sınavlar genellikle Aralık ve Mayıs aylarında yapılmaktadır.


Kimler İşyeri Hekimliği Eğitimi Alabilir?


İşyeri hekimliği kurslarına Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış hekimler katılabilmektedirler.


İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi geçerli olan sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir. Yenileme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına dilekçe ile tıp diplomalarının noter onaylı suretini göndermeleri gerekmektedirler.


İşyeri Hekimi Nerede Çalışır?


İşyeri hekimi nerede çalışır sorusuna en başta gelen iki cevap vardır. Merkez ofis olarak tam günlü çalışması halinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri veya İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri kullanılmaktadır. Ancak elbette işyerlerinin düzenli olarak ziyareti, hijyen eğitimleri, çalışanların risk durumlarına göre farklı eğitimleri için işyerinde de çalışma zamanı planlı hale getirilmelidir. İşyeri hekiminin kendine ait bir ofisi ve asgari şartları taşıyan bir muayenehanesi de bulunmalıdır. Görevi hekimlik olan personel olarak sorumlu oldukları işyerlerinde çalışan herksin sağlığını korumak için gerekli tavsiyeler ve eğitimler, planlı şekilde yürütülmektedir. İşçilerin kendilerini koruması için alınması gereken önlemleri anlatarak, uyulup uyulmadığını da kontrol etmeleri görevi verilmiştir. İş güvenliği uzmanları ile birçok ortak çalışma noktası olan işyeri hekimleri, Bakanlığa sunulmak üzere raporlama, veri toplama ve istenen bilgileri İSG-KATİP modülüne girme sorumluluğunu da üstlenmektedir. Bu tip görevlerde diğer sağlık personeli işyeri hekimlerine yardımcı olmaktadır.


İşyeri hekimi muayene, gözlem ve görüşmelerin kişisel mahremiyete saygı ve hasta kayıtlarının gizliliğinin korunabileceği ve korunduğu bağımsız bir mekan, ayaktan tanı ve tedavi ile acil tıbbi yardım hizmetlerini destekleyecek optimal donanımın bulunduğu ulaşımı kolay bir alanda çalışır. İşyeri hekimi, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca yönetmelik hükümlerini yerine getirirken hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz. İşyeri hekimleri çalışmalarını tam bir mesleki özgürlük içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun olacak şekilde yürütür. İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde derhal üst yönetimi bilgilendirip onaylarını alarak işin geçici olarak durdurulmasını sağlar.


İşyeri Hekimleri, İşyerlerinde sağlık ve güvenliği artırmaya yönelik uluslararası standartlardaki kanun ve düzenlemelere uygunluk göstermekle görevli hekimlerdir. Görevlerini yaparken İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanları ile beraber çalışırlar. İşyeri hekimleri, işyeri uzman hekimi, şirket doktoru olarak da bilinirler.


İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?


İşyeri hekimleri, görev yapabilmeleri amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyeri hekimliği sertifikası verilmiş hekimlerdir. İşyerinde yapılması ön görülen risk değerlendirmesi çalışmasına katılmak, risk değerlendirmesi ile belirlenen risklerin temizlenmesi için işverene önerilerde bulunmak işyeri hekiminin görevidir. Risk değerlendirmesi konusunda yaygın uygulamanın aksine tek sorumlu görevli iş güvenliği uzmanı değildir. Risk değerlendirmesi, işyeri hekimi, teknik elemanlar, çalışan temsilcileri ve yöneticiler ile beraber hazırlanmaktadır. İşyerinde çalışanların sağlığı ve hijyen ile ilgili eğitimler ve kurallar işyeri hekimi tarafından verilmelidir. Ayrıca yıllık iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme raporları, çalışma talimatları gibi bilgileri de iş güvenliği uzmanı ile birlikte işyeri hekimi tarafından hazırlanmaktadır. İşyeri hekiminin en temel görevi olarak işyerinde çalışanların sağlık gözetimini yapmaktır. Sağlık gözetimi kapsamında işyeri hekimleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü davranış, faaliyet, malzeme, ekipman, yöntem ve durumu önceden belirleyerek önleyici hekimlik prensibi ile önlem alınması için alternatifler sunar. İşyeri hekimi görevi neticesinde işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma, gerekli bilgi ve belgelere ulaşma ve çalışanlarla görüşme yetkisine sahiptir. Özellikle sağlık ile ilgili tüm bilgiler işyeri hekimi tarafınca bilinmelidir.


 

Güncel İş Güvenliği Eğitimi Haberlerini Takip Edebilmek Abone Olun;

 
 
 

 

12 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Farkedin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 Yorumlar


bottom of page