top of page

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? | 2022


İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? | 2022

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? Sorusunu bir çok adayın merak ettiğini biliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? sorusunun yanında İşyeri Hekiminin Görev Süresi Ne Kadar? Sorusunu da cevaplayacağız.
Yazımıza İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? Sorusu ile başlıyoruz.


İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş, işyeri ve sağlığı alanında görev yapan ve İşyeri Hekimliği Sertifikası (Belgesi) olan kişiye İşyeri Hekimi denir. İşyeri hekimlerinin görev ve yetkileri, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de ifade edilmektedir. İşyeri Hekiminin Görevleri ni beş başlık altında incelemek yararlı olacaktır.
Rehberlik:


 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında işyerinde çalışan kişilerin sağlık gözetimini ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik etmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olacak şekilde işyeri ortamında yapılacak değişiklikler hakkında tasarım, işin planlanması, organizasyon ve uygulama, kişisel koruyucu donanım seçimi konularında işverene rehberlik etmek,

 • İşyerinde çalışan kişilerin sağlığı hakkında aktivitelerde bulunmak ve işverene öneriler sunmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak çalışmalara katılmak, çalışanların fiziksel, psikolojik ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak çalışanların iş yaşamına uyum sağlamasına yardım etmek,

 • Kantin, yemekhane, kreş, yatakhane, emzirme odaları ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri ortamının hijyen şartlarını izlemek, denetlemek ve çalışanların beslenme ihtiyaçlarına ve su ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapmak,

 • İşyerinde olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak ve tekrarlanmaması için önlemler almak ve işverene tavsiyelerde bulunmak,

 • İşyerinde meydana gelen fakat ölüm ve yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verecek potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırmak ve işverene tavsiyelerde bulunmak,

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

Risk Değerlendirmesi:


 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması için işverene tavsiyelerde bulunmak,

 • Gebe veya emziren kadın çalışanlar, 18 yaşından küçük çalışanlar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel grupları yakın takip ve koruma altına almak, işvereni bilgilendirmek ve yapılacaklar hakkında risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

Sağlık Gözetimi:


 • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkiklerle ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek, onların rızasını almak,

 • Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların gözetimini yapmak,

 • İşyerinde çalışan kişilerin kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlarla işyerinde yapılana risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıflarda en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekimi gerekli gördüğü takdirde bu süre kısaltılabilir.

 • Çalışanların yapacakları işe göre işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ve gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde saklamak,

 • Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenesi yapmak, rapor hazırlamak ve belirli aralıklarla muayenesini yapmak,

 • Çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanan işe devamsızlık durumlarıyla işyerinde olabilecek sağlık riskleri arasında bağlantı kurmak, gerektiğinde çalışma ortamıyla ilgili ölçümler yapmak, değerlendirmelerde bulunmak ve işverenin onayına sunmak,

 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra, işe dönmeyi istemeleri halinde iş dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak,

 • İş ortamında oluşabilecek bulaşıcı hastalıkların kontrolünü yaparak yayılmayı önlemek, bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vererek ilgili muayene ve tetkikleri yapmak,

 • İşyerinde sağlık gözetimiyle ilgili çalışmaları kayıt altında tutmak, iş güvenliği uzmanıyla iş birliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli bulunan olayların tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önlemlerin yer aldığı faaliyet raporları hazırlamak, bu raporla ilgili yıllık plan oluşturarak işverenin onayına sunmak, yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

 • İşyerine geçici olarak gönderilen çalışanlarla alt işveren çalışanların yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresini takip etmek.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt:


 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak, işverenin onayına sunmak, uygulama ve kontrollerini yapmak,

 • Mevzuat doğrultusunda işyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu ve personel eğitimini sağlamak,

 • İşyeri yöneticilerine, eğer varsa işyeri sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, temizlik, bağımlılık yapan maddelerin zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu koruma yöntemleri konusunda eğitim vermek ve eğitimi periyodik olarak tekrarlamak,

 • Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanıyla işbirliği içerisinde hazırlamak,

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.

İlgili Birimlerle İş birliği:


 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre iş güvenliği uzmanıyla birlikte iş birliği yaparak çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapmak,

 • Eğer herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği kuruluna üyeyse birlikte iş birliği halinde çalışmak,

 • İlgili taraflarla iş birliği yaparak işyeri sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve eğitim alınmasını sağlamak,

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlarla yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi uygulamalara ve programlara katılmak,

 • İlgili birimlerle iş birliği yaparak Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliği’ne göre meslek hastalığıyla ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemek, yetkili hastanelerle iş birliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

 • Gerekli yerlerde kullanılmak üzere iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla iş birliği yapılarak çalışma izin prosedürlerini hazırlamak,

 • İş güvenliği uzmanıyla birlikte bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yıllık çalışma planı hazırlamak,

 • İşyerinde bulunan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve iş birliği yapmak.

İşyeri Hekiminin Görev Süresi Ne Kadar?


İşyeri Hekimleri nin görev süreleri, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre İşyeri Hekiminin Görev Süresi şöyledir:


Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

Çalışan sayısı başına ayda en az 5 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

​Çalışan sayısı başına ayda en az 10 dakika

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

Çalışan sayısı başına ayda en az 15 dakika

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10-49 çalışanı olan işyerlerinde

Çalışan sayısı başına ayda en az 10 dakika

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50-249 çalışanı olan işyerlerinde

Çalışan sayısı başına ayda en az 15 dakika

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde

Çalışan sayısı başına ayda en az 20 dakika


 

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir? | 2022 konulu yazımız umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize bir form bırakarak sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.


BULUT AKADEMi™ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İSG Eğitimleri noktasında Yetkilendirilmiş olan KARİYER ENSTİTÜSÜ A.Ş. markasıdır. Bulut Akademi, “Türkiye’nin İSG Kursu” sloganı ile tam 13 yıldır binlerce kişinin İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası almasını sağlamıştır.


Sizler de en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki formu doldurun.


 

 
 
 
 

13 Yıllık Eğitim Tecrübesi,

81 İlde, binlerce referans ile

Gururla eğitimlerine devam eden

 

Ücretsiz Danışma Hatlarımızı aramadan,

Önce Diğerlerini Arayın; Farkı Fark edin :)

+90 532 238 12 50

+90 532 359 12 50

+90 532 720 68 32

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Gültepe Mh. 3. Toptancılar Sk. MAQAM Office B Blok No:505 58080 | Merkez | SİVAS +90 850 550 58 06


Genel Müdürlük Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. Türeli İş Merkezi No:14/6 Kat:3 06520 | Çankaya | ANKARA +90 312 911 94 14


Marmara Bölge Müdürlüğü Y. Dudullu Mh. Bayrak Cd. Bilim Tower 30/75 Kat:10 34775 | Ümraniye | İSTANBUL +90 216 606 17 58

 Comentarios


bottom of page