top of page

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

İş Sağlığı Güvenliği Sertifikası

Mühendislik, mimarlık, teknik öğretmenlik ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölüm mezunları ile İSG ön lisans mezunları, Bulut Akademi gibi ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 90 saat yüz yüze - 90 saat uzaktan eğitim (180 saat teorik) ve 40 saat pratik eğitimin ardından iş güvenliği sertifikasını alabilmek için ÇSGB ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarına katılıyor.

iş sağlığı güvenliği sertifikasını alabilmek için;

Mezuniyet:

Mimar 

Mühendis 

Teknik Öğretmen

Fizik Kimya Biyoloji Lisans

İş sağlığı Güvenliği Ön Lisans bölümlerinden en az birinden mezun olmak,

Eğitim:

Bulut Akademi gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki almış, İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Kurumlarından;

- 90 saat yüz yüze eğitim (15 Gün)

- 90 saat uzaktan eğitim (15 Gün)

- 40 saat Uygulamalı eğitim (5 gün staj) 

Sınav Başarısı:

Yılda iki kez düzenlenen ve 50 sorunun sorulduğu İSG Sınavında, 35 ve üzerinen doğru cevap vererek 70 ve üzerinden başarı elde etmek gerekmektedir.

İlgili 3 şartı yerine getirenler başarılı oluyor ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı oluyor.

Yeni istihdam imkanından yararlanmak isteyenler, alacakları eğitimi başarıyla bitirmeleri halinde iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanıyor.

 

İş Güvenliği Uzmanlarından,

C sınıfı belgeye sahip olanlar "az tehlikeli"

B sınıfı belgeye sahip olanlar "az tehlikeli ve tehlikeli"

A sınıfı belgeye sahip olanlar "bütün tehlike sınıflarında" yer alan işyerlerinde çalışabilecekler.

 

İş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanların, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimlerine katılması da zorunlu.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir ?

İş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm teknik disiplindekiler iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

Yukarıda bahsi geçen kişiler iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini veren, Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri verirler. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp konu hakkında yeterli bilgi ve donanım elde edilir. Daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olanlar, ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar. İs güvenliği uzmanı olmak isteyen mesleki yeterlilikteki kişiler “C sınıfı is güvenliği uzmanı” olarak başlamak zorundadırlar. İlgili bölümlerden mezun olanlar, İSG Yüksek Lisans eğitimi almaları halinde direkt B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılabilirler.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

(1) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler
(2) Mühendis
(3) Mimar
(4) Teknik Kişi (Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog ünvanına sahip olanlar.)
(5) İş sağlığı ve güvenliği programı (önlisans ve lisans) mezunları.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir ?

(1) Rehberlik ve danışmanlık
(2) Risk değerlendirmesi
(3) Çalışma ortamı gözetimi
(4) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
(5) İlgili birimlerle işbirliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

(1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) (Mülga:RG-30/4/2015-29342)

b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Nasıldır ?

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

Mühendislik Fakültesi Mezunları

Mimarlar

Teknik Öğretmenler 

Fizik - Kimya -Biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olanlar

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim programına katılabilirler

Kimler Katılabilir?

90 saat uzaktan eğitim +

90 saat örgün eğitim +

40 saat pratik eğitim ( staj )

Eğitim Süresi

• Eğitim süresi 6 saat/gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

Uygulama Esasları

  1. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için Bulut Akademi İSG Eğitim kurumuna hitaben yazılmış ekte örneği gönderilmiş olan dilekçe,

  2. Lisans diploması fotokopisi,

  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

​​.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6331/3,30, 3146/2,12.    29.12.2012 / 28512.    Son Değ.15.02.2016/29625

 

 

bottom of page